برگزاری جشن سالیانه درون سازمانی

جشن بهره وری با هدف دریافت ایده های بهره وری بصورت سالیانه در سازمان با دعوت از پرسنل سازمان و خانواده های ایشان و همچنین مدیران ارشد صنعت آبفا برگزار شده و طی آن به ایده های برتر جوایزی تخصیص داده شده و از تمامی پرسنل صف و ستاد ضمن ارایه لوح های تقدیر با ارایه هدایایی تشکر و قدردانی می شود.۱۳۹۴/۰۷/۱۹
abbanco.com
نام شرکت: